V. Mačernio kūryba mokyklų programoje

Jauniausio literatūros klasiko, naujosios lietuvių poezijos pradininko Vytauto Mačernio kūryba plačiai nagrinėjama mokomosiose programose: ne tik mokyklose, bet ir universitetuose bei įvairiose privačiose ar neformalaus švietimo ugdymo įstaigose.

Apie V. Mačernį rašomi rašiniai, konspektai, referatai. Vedamos netradicinės literatūros pamokos. Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

Viena netradicinių pamokų   – prieš dvejus metus vykusi Biržų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje. 2019 m. vasario 8 dieną mokykloje lankėsi Kauno Mažojo teatro aktorius, skaitovų konkursų laureatas Alvydas Brunalas, kuris pristatė programą „Dūžtančių formų pasaulyje“.

Aktorius deklamavo  ne tik poeto eiles, bet ir prisiminė svarbiausius jo gyvenimo faktus bei asmenybės bruožus. 7- 10 klasių moksleiviai pamokos metu artimiau susipažino su poeto V. Mačernio asmenybe ir jo kūryba.

Pamokos organizatorės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Idalija Marcinkevičiūtė ir Vita Krisiukėnienė.                                                         

Po pamokos devintokai dalijosi įspūdžiais. Keli pasisakymai: ,,Man labai patiko, kaip Aktorius deklamavo V. Mačernio ,,Vizijas“  ir sonetus. Dar man patiko, kaip jis įvardijo V. Mačernio kūrybos uždraudimą sovietmečiu: ,,Išdaužtas langas“. Nors man teko garbė būti Jo ,,asistentu“, aktorius man pasirodė draugiškas ir kartu mėgstantis lyderiauti. Pastebėjau, kad Aktorius buvo tarsi įsijautęs į patį V. Mačernį. Kalbėjo iškilmingai, lyg tai būtų jo gyvenimas. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad buvo įdomu išgirsti, kaip deklamavo ,,antrojo Maironio“ ( taip V. Mačernį pavadino literatūros kritikas Vytautas Kubilius ) eiles.“

,,Dūžtančių formų pasaulis“... Klausiausi aktoriaus Alvydo Brunalo skaitomos Vytauto Mačernio poezijos.  Atvirai kalbant, man patiko, nors ir šiek tiek sunkoka klausytis visą pamoką. Man buvo gaila Vytauto Mačernio, nes jį mylėjo tik močiutė.  Apmaudu, kad jis žuvo dvidešimt trejų metų. Kiek girdėjau, V. Mačernis buvo nuostabus poetas.“

,,Alvydas Brunalas – tai labai įdomus žmogus, iškalbingas, mokantis sudominti. Aktoriaus dėka sužinojau daugiau apie Vytautą Mačernį, apie jo gyvenimą ir kūrybą. Vytautas Mačernis yra sukūręs sonetų, trioletų, ,,Vizijas“. Labai norėčiau, kad į mokyklą dažniau atvyktų tokie aktoriai kaip Alvydas Brunalas. Vytauto Mačernio kūryba sužadina įvairius jausmus, prisiminimus. Paklausius tokių žmonių, kaip Alvydas Brunalas, skaitymo, pasakojimų, gyvenimas tampa laisvesnis ir, žinoma, geresnis, gražesnis, Štai tokį įspūdį aš susidariau apie aktorių Alvydą Brunalą ir apie  poetą Vytautą Mačernį“.

„Vasario 8 dieną per literatūros pamoką ėjom klausytis Alvydo Brunalo, kuris skaitė V. Mačernio kūrybą. Dabar labai sunku rašyti savo įspūdžius, nes keturiasdešimt penkias minutes klausytis poezijos man buvo nelengva. Aktoriui skaitant, aš nesijaučiau savimi - jaučiausi tarsi būčiau  ,,kitoj visatoj‘‘. Turbūt vienintelis dalykas, ką aš geriau pamenu, buvo eilėraštis ,,Aš pažinau karalių tavyje“... Klausydamas negalėjau ,,surinkti“ savo emocijų, aš nesu pratęs klausytis tokių sunkių eilių. Man tikrai labai patiko...“

Panevėžio „Beržų“ progimnazija

Apie netradicinę pamoką šioje ugdymo įstaigoje – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Vaida Batavičienė: „Septintokai ir aštuntokai, vyriausieji Panevėžio „Beržų“ progimnazijos mokiniai, dalyvavo netradicinėje literatūros pamokoje ,,Dūžtančių formų pasaulyje“. Ji buvo skirta vieno jauniausių literatūros klasikų ir vieno reikšmingiausių savo kartos poetų – Vytauto Mačernio poezijai, kurią deklamavo respublikos skaitovų konkursų laureatas, Kauno mažojo teatro aktorius A. Brunalas.

Svečias ne tik suteikė galimybę pasiklausyti daugybę filosofinių poeto kūrinių, bet ir, remdamasis jo biografija, stengėsi atskleisti susirinkusiems klausytojams kūrėjo išgyventus jausmus, taip padėdamas mokiniams labiau pažinti šią asmenybę.

Susitikimą organizavo lituanistės Vaida Batavičienė ir Birutė Gaigalienė kartu su progimnazijos bibliotekininke Alma Žilyte. Joms talkino 7b klasės mokinys Tomas Chainauskas.

Dėkojame gerbiamam aktoriui už tai, kad tiki, dalinasi ir neša pernelyg anksti dėl atsitiktinės artilerijos sviedinio  sprogimo mus palikusio jauno ir daug žadėjusio poeto Vytauto Mačernio giliose eilėse įpintas mintis mūsų paaugliams. Juk jie taip pat šiuo metu ieško gyvenimo prasmės, savo vietos pasaulyje bei mokosi gyventi kartais net ir dūžtančiose formose“.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Pasak lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų  G. Sungailienės ir J. Jautakienės, aktų salėje 7-8 ir II- IVg klasių mokiniams vyko netradicinė lietuvių literatūros pamoka „Dūžtančių formų pasaulyje“, kurioje V. Mačernio poeziją skaitė aktorius A. Brunalas:
„Aktorius pasakojo apie poeto, kuriuo domisi jau per 40 metų, gyvenimą, jaunam žmogui skirtą dramatišką likimą. Pasakojimą baigė Mačernio žodžiais: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviesti. Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą. Ir ką aš padarysiu, jei mano žibintas silpnai šviečia.“
Aktorius skaitė poeto Vytauto Mačernio eiles. Pamoką baigė eilėraščiu „Aš pažinau karalių tavyje“.
Jeigu po pamokos susimąstėte, „ar tikrai nešame sielą kaip žibintą“, vadinasi, V. Mačernio mintys dar gyvos“.

„Švytis“

Šilutės kamerinis dramos teatras moksleiviams pristatė teatralizuotą edukacinę programą „Švytis“, kuri sukurta V. Mačernio prozos motyvais. Savo prozos kūriniuose: Aš atnešiau jums saulės patekėjimą (1939), Ramybės bankas (1940), Tuštybė (1942) V. Mačernis daugiau gilinasi ne į realistinę aplinką ar realistines detales, o į filosofinę žmogaus egzistencijos prasmę. V. Mačernis klausė visų klausimų ir ieškojo visų atsakymų šioje žemėje. Pažinimo troškulys buvo jo laimė ir prakeikimas. Pamokos trukmės edukacinė programa stengiasi perteikti (8-12 klasių mokiniams) V. Mačernio kūrybą teatrine kalba. Nors mokinių lietuvių literatūros programoje yra įtraukti V. Mačernio sonetai ir vizijos, o proza nėra nagrinėjama, tačiau ji kaip niekas kitas atspindi autoriaus pasaulėžiūrą, jo gilius jausminius skaudulius, moralinį kodeksą, vertybinį kontekstą, kuris nepraranda savo aktualumo visais laikais. Aktorė Alma Rimkevičiūtė pristato V. Mačernio biografinius faktus, pasidalina tais bičiulių prisiminimais apie asmenybę, kurių literatūros vadovėliuose nerasite. Aktorius Vygantas Paldauskas suvaidina V. Mačernio noveles čia ir dabar nūdienos realijų, tiesiog klasėje, tiesiog šalia mokinių, be atstumo, be uždangų ir širmų. Poeto tekstais prabyla II pasaulinio karo istorinės asmenybės: J. Stalina, A. Hitleris, kurie kreipiasi į šiandieninį jaunuolį, vedą su jais diskusiją egzistenciniais klausimais. Aktorius Vytautas Bartuška sukurią muzikinį apipavidalinimą - erdvę tarp praeities ir dabarties. Ši edukacija, tai simbijozė lietuvių literatūros, etikos, tikybos ir istorijos su laikui nepavaldžiu atsakymų į klausimą "Kodėl esu ir gyvenu?“ ieškojimu.

Referatai

Vilniaus Baltupių vidurinės mokyklos 12 R2 kl. mok. Almos Lapušauskaitės referatas tema: „V. Mačernio kūrybos ypatybės“, rašytas Vilnius 2001m. Pateikiam ištrauka:

„Šalia mūsų gimsta ir auga žmonės. Metams bėgant atsiskleidžia jų talentai, kuriais domisi vis naujos ir naujos kartos. Jų talentai žavi, stebina ir gimdo norą kurti, savus pėdsakus palikti.
Mūsų tėvynė turtinga savo dvasia, kuri dovanoja dvasios galiūnus. Vienas jų – Vytautas Mačernis, Žemaitijos miškelių ir ežerėlių subrandinta asmenybė. Ji lyg meteoras švystelėjo ir paskui dingo iš akių, bet ne iš atminties. Likimas buvo jam savaip gailestingas. Neleido trūnyti Sibiro lageriuose, nesumenkino kompromisais, nenužmogino. Atsinešta dievų ugnies kibirkštėlė poezijos fakelu suliepsnojo. Neilgam. Nedaug laiko jam buvo skirta vaikščioti žeme. Pačiame rytmetyje, begaliniame lauke, dar tik kelias vagas išvaręs, vėl grįžo į šviesos vaikų namus...
Tokie žmonės ateina tragiškumo ženklu pažymėti. Vytautas skubėjo dirbti, kurti, mokytis, bet atsitiktinė karo skeveldra nutraukė jo gyvenimą. Per daug aukštas buvo šis dvasinis švyturys“.
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

Šioje ugdymo įstaigoje  jau seniai tapo gražia tradicija kiekvienų metų birželio 5-ąją ir spalio 7-ąją Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje minėti poeto, gimusio ir augusio Žemaitijos pakraštyje esančiame Šarnelės kaime, gimtadienį ir žuvimo metines. Taip pat tęsiama tradicija per poeto gimtadienio minėjimus organizuoti literatūrinio rašinio ir dailės darbų konkursus.                      

Toks minėjimas vyko ir 2015 m. birželio 8 d.

Minėjimo pradžioje Sedos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Rasa Čičirkaitė priminė susirinkusiems žiūrovams kai kuriuos V. Mačernio gyvenimo faktus: „1934–1935 m. V. Mačernis mokėsi tuometėje Sedos vidurinėje mokykloje. Istorikas Povilas Šverebas, ištyręs poeto gyvenimo metus Sedoje, teigia, kad samdyta mokytoja namuose gerai paruošė Vytautą mokyklai. Sedoje būsimasis poetas buvo priimtas į pirmą klasę, kuri prilygtų dabartinei penktai klasei. Šio miestelio mokykloje Vytautas buvo vienas geriausių mokinių.“

Sediškiai seniai domisi V. Mačerniu. 1971 m. birželio 5-ąją pirmą kartą Lietuvoje buvo minimas poeto jubiliejus. Jo kapą Šarnelėje aplankė žymūs kultūros žmonės: Vytautas Kubilius, Eugenijus Matuzevičius, Ona Baliukonytė, Mykolas Karčiauskas, Danielius Sadauskas.

„1994 m. Sedos vidurinėje mokykloje vyko teminis vakaras „Vytautas Mačernis – poetas ateitininkas“, kurio metu abirientai pasiūlė, kad Sedos vidurinė mokykla galėtų vadintis poeto vardu. 1995–1996 m. akmenyje įamžintos „Vizijos“. Tokią idėją pasiūlė kraštotyrininkas Konstantinas Bružas, o akmenis iškalė Vladislovas Raštikis. Tada prasideda tradiciniai kiekvienų metų birželio 5-osios ir spalio 7-osios Šarnelės lankymai, kur moksleiviai skaito poeto „Vizijas“, – pasakojo R. Čičirkaitė.

1998 m. pasodintas V. Mačernio sodas, kurio iniciatoriai buvo tuometis Sedos parapijos klebonas Saulius Katkus ir tuometė Sedos mokyklos direktorė Genoveita Gricienė. 2001-aisiais vyko V. Mačernio 80-mečio jubiliejus, kurio metu koncertavo Saulius Sondeckis ir jo vadovaujamas Lietuvos kamerinis orkestras. 2003 m. pradedamas poezijos ir muzikos festivalis „V. Mačernio „Vizijos“. Pradininkai – operos dainininkė Judita Leitaitė ir pianistas Andrius Vasiliauskas. 2004-aisiais išsipildo 1994 m. abiturientų pasiūlymas – Sedos vidurinei mokyklai suteikiamas poeto Vytauto Mačernio vardas. Prasideda tradiciniai konkursai: „Mokausi V. Mačernį atmintinai“, „Iliustruoju V. Mačernio eilėraštį“, „Literatūrinė mokinių kūryba“. 2005 m. poeto gimimo metinių minėjime dalyvavo maestro S. Sondeckis, rašytojas Tomas Sakalauskas, o skulptorius Vytautas Šerys padovanojo tuometei Sedos Vytauto Mačernio vidurinei mokyklai V. Mačernio skulptūrą iš tonuoto gipso. Tais pačiais metais poeto žūties metinių minėjime dalyvavo aktorius Donatas Banionis.

2007-aisiais Sedos Vytauto Mačernio vidurinei mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas. 2011 m. poeto 90-ųjų gimimo metinių minėjime dalyvavo poetai Marcelijus Martinaitis, Rimvydas Stankevičius, Gintaras Bleizgys; 2012-aisiais – poetai Aidas Marčėnas, Mindaugas Nasteravičius, Vytautas Stankus, Aivaras Veiknys, Domantas Razauskas, aktoriai Andrius Bialobžeskis, Mindaugas Ancevičius.

„V. Mačernis – jaunas poetas, jaunimo poetas, kurio kūryboje – jauno žmogaus filosofija. V. Mačernio eilėraščių herojus mąsto apie gyvenimo prasmę, jo gyvenimo istorinis laikas – Antrasis pasaulinis karas, Lietuvos okupacijos. Poetui atsivėrė dvi atramos: universalioji – vakarų civilizacijos, aukščiausio meno viršūnės, mąstytojai, dvasinės aukštumos, ir gimtoji – žemė, tėviškė, tėvų tikėjimas... Į ką remiamės ir į ką atsiremsime mes? Ar gebame išgirsti praėjusių kartų žingsnių aidą? Būtų puiku, jeigu mums, kaip ir V.Mačerniui, reikėtų to, kas stipru, sutelkta. Poetas nemėgo nieko, kas neturėjo tradicijos – nei žmonių, nei daiktų“, – pasakojimą baigė mokytoja R. Čičirkaitė.

Gražaus artėjančio jubiliejaus proga Sedos gimnazijos mokytojos lituanistės pasveikino V. Mačernio minėjimų iniciatorę ir organizatorę buvusią tos pačios gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją Stanislavą Petkienę.

Apie konkursą „Aš pažinau karalių tavyje“ kalbėjo kita Sedos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Dalia Sakalauskienė: „Šiemet sulaukėme net 17-kos darbų: 11-kos tema „Kodėl gyvenimui aš trokštu ištarti „Taip“?“ ir 6-ių – „Laiškas poetui“. Taip pat šiemet suteikėme galimybę dalyvauti konkurse ir 7–8 klasių moksleiviams, iš kurių sulaukėme 3-jų darbų. Dar nauja tai, kad darbų atsiuntė ir iš Plungės suaugusiųjų švietimo centro.“

D. Sakalauskienė padėkojo visiems konkurso dalyviams bei jų mokytojoms ir pakvietė dalyvius iš Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos (mokytojos Laima Skabickienė, Romualda Žilinskienė, Sonata Maigaitė); Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos (mokytojos Rūta Simutienė, Laura Arnotaitė); Skuodo rajono Ylakių gimnazijos (mokytoja Elvyra Matutienė); Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos bei Plungės suaugusiųjų švietimo centro (mokytoja Rima Česnauskienė); Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos (mokytoja Laura Rojutė) bei Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos (mokytojos Judita Niūniavienė, Dalia Sakalauskienė) į sceną.

Visi rašinio konkurso dalyviai apdovanoti padėkos raštais. Gražiausias ištraukas iš daugelio moksleivių rašinių skaitė Sedos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Judita Niūniavienė. Geriausiais rašinių konkurse tapo: 7–8 klasių – Rasa Kristutytė (Skuodo r. Ylakių gimnazija), Karolina Kazragytė ir Aistė Beniušytė (Sedos Vytauto Mačernio gimnazija); I–IV g/kl. – Kristina Intaitė , Lukas Kačerauskas (Merkelio Račkausko gimnazija) bei Ineta Uikytė (Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija).

 Apie konkursą „Iliustruoju V. Mačernio „Viziją“ kalbėjo dailės mokytoja Indrė Lileikienė. Jos teigimu, šio konkurso tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi V. Mačernio kūryba ir dailės darbais interpretuoti poeto eilėraščius. Iš viso konkursui buvo pateikti 26 darbai. Dalyvavo moksleiviai iš Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos (mokytoja Sonata Lengvenytė) ir Ylakių gimnazijos (mokytoja Neringa Daukšienė), Mažeikių rajono Ukrinų pagrindinės mokyklos bei Židikų Marijos Pečkauskaitės ir Sedos Vytauto Mačernio gimnazijų (mokytojos Inga Šilinskaitė ir I. Lileikienė bei pradinių klasių mokytojos Daiva Nugarienė ir Genovaitė Kesminienė). Pasak mokytojos, moksleiviai savo darbuose naudojo įvairią techniką: pastelę, akrilą, guašą, tušą, spalvotus pieštukus ir kita. Komisija darbus vertino pagal amžiaus grupes. 1–4 klasių laureatėmis tapo Amanda Ramanauskaitė (Sedos Vytauto Mačernio gimnazija, 3b kl., tapyba guašu ir apipavidalinimas); Kristina Juočerytė (Sedos Vytauto Mačernio gimnazija, 4a kl., spalvotų pieštukų technika); Joana Kazragytė (Sedos gimnazija, 4 a kl., grafika ir pieštuko technika). 5–8 klasių laureatės: Roneta Lukošiūtė (Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinė mokykla, 7 kl., tapyba ir originali fono liejyba); Agnė Muravjovaitė (Ukrinų pagrindinė mokykla, 6 kl., liniejinė grafika ir tušinuko technika); Laura Vaitkutė (Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija, 7 kl, karpiniai). 9–12 klasių laureatai: Odeta Mikalauskaitė (Sedos Vytauto Mačernio gimnazija, IV g/kl., tapyba ir grafika); Darius Odinas (Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinė mokykla, 9a kl, pastelė ir pieštuko technika); Ieva Odinaitė ( Skuogo rajono Ylakių gimnazija, 8 kl, pastelė ir spalvoti pieštukai). Visi dalyvavusieji dailės konkurse apdovanoti padėkos raštais.

Tų metų V. Mačernio minėjimą papuošė Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos skyriaus moksleivių koncertas: saksofonininkas Ignas Pocevičius, fleitininkė Ugnė Ramoškaitė bei akordeonininkė Gabija Eičinaitė. Sedos gimnazistai – Simas Petkus, Domantas Mažonas ir Egidijus Vainutis – skaitė poeto kūrybą. Po minėjimo visi buvo pakviesti pažiūrėti supermodernaus Klaipėdos jaunimo teatro spektaklio „Kopėčios“ (rež. Valentinas Masalskis).

Pasigrožėję spektakliu visi norintieji (tik suaugusieji) tradiciškai vyko į gimtąjį poeto kaimą Šarnelę aplankyti akmeninių „Vizijų“. Kaip ir kiekvienais metais čia buvo skaitomos V. Mačernio eilės, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos skyriaus vedėja Lina Rupšienė dainavo lietuvių liaudies dainas, o Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja R. Čičirkaitė papasakojo apie kiekvieną „Viziją“.


Poeto 100-mečiui paminėti numatyti renginiai

Seimas 2021 metus yra paskelbęs V. Mačernio metais. Ta proga šalies ugdymo įstaigose, bibliotekose ir muziejuose rengiami įvairūs renginiai:

Ukmergės kultūros centro projekto „Rezervuota poetui Vytautui Mačerniui“ veiklos:

http://www.vilkmerge.lt/kultura/2021-ieji-poeto-vytauto-macernio-metai/

Šiaulių Gegužių progimnazijos renginys, skirtas poeto metams:

https://www.skrastas.lt/daugiau/mokyklu-naujienos/vytauto-macernio-metus-minejo-konkursu-ir-renginiu

Teatralizuota edukacinė Šilutės kamerinio dramos teatro programa „Švytis“ jau mokinių kultūros paso veiklose:

https://www.silutesteatras.lt/veiklos-sritys/edukacijos

Aplankykite Vytautui Mačerniui skirtas virtualias parodas: 

http://maironiomuziejus.lt/lt/parodos/vytautas-macernis-19211944-1402/gallery

https://www.putinomuziejus.lt/vytautas-macernis-is-ciklo-v-mykolaicio-putino-studentai/


Ir akmuo pilnas sąskambių: „Gyvenimas vaizduos pasikartos“ Telšiškės literatės Ievos Sigitos Naglienės straipsnis laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“

http://www.kalvotoji.lt/2020/04/11/ir-akmuo-pilnas-saskambiu-gyvenimas-vaizduos-pasikartos-v-macernis/

Laukime spektaklio „Karūna poetui“:

https://www.telsiuteatras.lt/karuna-poetui/

Chorinės muzikos kompozitorių konkursas „Mačernio eilėmis pasauliui atsiskleiskim“:

https://www.polifonija.lt/lt/apie-mus/renginiai/kvieciame-registruotis-chorines-muzikos-konkursui-macernio-eilemis-pasauliui-atsiskleiskim


Prisimindami poetą, pavartykime senesnius leidinio „Žemaitiu žemė“ puslapius:

https://zemaitiuzeme.lt/wp-content/uploads/2020/02/1995_2_7_9_13_33.pdf

https://zemaitiuzeme.lt/wp-content/uploads/2020/02/1994_4_1.pdf

Nauja prof. Viktorijos Daujotytės knyga, skirta 100-osioms poeto metinėms:

https://zemaitiuzeme.lt/aktualijos/viktorijos-daujotytes-knyga-skirta-100-osioms-vytauto-macernio-metinems/

Literatūriniai skaitymai – dovana poeto Vytauto Mačernio 100-mečiui:

https://www.youtube.com/watch?v=FmCy2J7FxM8&ab_channel=AnetaSaliamonavi%C4%8D%C4%97

Istoriko Povilo Šverebo publikacija „Vytautas Mačernis Sedoje“:

http://journals.ku.lt/index.php/RH/article/view/2162/pdf

Skirtingose geležinės uždangos pusėse atsidūrę poeto draugai nepamiršo savo bičiulio, stengėsi puoselėti jo atminimą. Katalikiškame kultūros, literatūros ir politikos periodiniame žurnale „Aidai“, nuo 1944 m. gruodžio iki 1991 m. leistame Vokietijoje ir JAV, apie poetą rašė:

https://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4318:mi&catid=279:196904&Itemid=310

https://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=8218:li&catid=455:3-nr&Itemid=519

Vytauto Mačernio eilėraščiai buvo spausdinami Mažeikių gimnazijos Maironio vardo literatų laikraštėlyje „Atošvaistė“ (1939 m. Nr.6) 3 psl. :

https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=116652

Poeto Vytauto Mačernio muziejus Žemaičių Kalvarijoje:

http://zemaitijosnp.lt/veikla/lankytini-objektai/poeto-v-macernio-muziejus/

Dvasinis artumas: Vytautas Mačernis ir Fiodoras Dostojevskis:

https://www.bernardinai.lt/dvasinis-artumas-vytautas-macernis-ir-fiodoras-dostojevskis/

Aš pažinau karalių tavyje. Radijo dokumentika:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000139548/radijo-dokumentika-as-pazinau-karaliu-tavyje?

Skaitmeninės Vytauto Mačernio vizijos:

https://macerniovizijos.lt/

Literatūros pėdsekys. Dokumentiškai atkurti V. Mačernio gyvenimo epizodai:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000080673/literaturos-pedsekys-jauniausias-klasikas-vytautas-macernis-tragisko-likimo-kurejas-kurio-gyvenimas-truko-vos-23-metus?

Vytauto Mačernio kūrybą tyrinėjančios literatūrologės tiki poeto nemirtingumu:

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/vytauto-macernio-kuryba-tyrinejancios-literaturologes-tiki-poeto-nemirtingumu.d?id=86177199

Pakartotinai išleistų knygų puslapiuose galimybė iš naujo pažinti Vytautą Mačernį:

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/pakartotinai-isleistu-knygu-puslapiuose-galimybe-is-naujo-pazinti-vytauta-macerni.d?id=86523349

Rašytojų, bendramokslių, jaunystės bičiulių prisiminimai, laiškai, įžvalgos:

http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/alfas-pakenas-vytautas-macernis-kiek-as-nedegu-tiek-negyvenu/

Literatas, žurnalistas, muziejininkas Alfas Pakėnas apie Vytautą Mačernį:

http://lituanistusamburis.lt/alfas-pakenas-vytauto-macernio-kuryba-su-jauno-genijaus-dvelksmu/

Nuotraukoje: V. Mačeniui paminėti renginys Sedos V. Mačenio gimnazijoje 2015 m.

Budas.lt archyvo nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode